Visit Us On FacebookVisit Us On Instagram
Choose your language
 • English
Tel: +381 (0) 11 219 76 22
+381 (0) 63 106 55 44

Prof Dr Marinko Žuvela

Biografija

Vanredni profesor dr Marinko Žuvela

BIOGRAFSKI PODACI

Dr  Marinko Žuvela rođen je u Subotici 17.12.1956. godine. Na Medicinski fakultet u Beogradu upisao se 1975. godine a diplomirao je 31.3.1981. godine sa prosečnom ocenom 8.73. Obavezni lekarski staž obavio je u Beogradu 1981-1982. godine.

Na I hiruršku kliniku primljen je maja 1984. godine kao klinički lekar.  Specijalizaciju iz Opšte hirurgije obavio je na klinikama Medicinskog fakulteta u Beogradu. Specijalistički ispit iz Opšte hirurgije položio je 21.10.1988. godine. Radi na I hirurškoj klinici kao lekar hirurg specijalista sa 25 godina specijalističkog staža. Aktivan je u elektivnom operativnom radu na odeljenju hepatobiliopankreatične hirurgije kao i izvođenju operativnog programa ambulantnog i hospitalnog lečenja svih vrsta kila trbušnog zida.

Za asistenta na Katedri HirurgijeMedicinskog fakulteta u Beogradu izabran je 9.11.1994. godine, reizabran 1998. godine. U zvanje docent na Katedri Hirurgije Medicinskog fakulteta u Beogradu  izabran 4.10.2000.godine, a 2005.godine ponovo izabran u isto zvanje. U zvanje vanrednog profesora na Katedri Hirurgije Medicinskog fakulteta u Beogradu izabran je 26.02.2009.godine., a reizabrnan 2013.g. Govori engleski jezik. Služi se računarom.

STRUČNO-NAUČNI RAD

Magistarski rad iz oblasti Hirurška anatomija sa nazivom “Distribucija limfogenih metastaza kod karcinoma antralnog dela želuca” odbranio je 24.6.1992. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

Doktorsku disertaciju pod nazivom “Izbor hirurške procedure u lečenju cistične ehinokokoze jetre” uspešno je odbranio 19.06.1998. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

Rad uže specijalizacije iz oblasti digestivne hirurgije na Medicinskom fakultetu u Beogradu sa nazivom “Modifikovana Rivesova tehnika u lečenju preponskih kila” uspešno je odbranio 27.12.2005.godine i stekao zvanje specijaliste hirurgije digestivnog sistema.

Bio je na stručnom usavršavanju iz oblasti hirurgija kila u toku oktobra 2000. godine na Univerzitetskoj klinici u Reimsu (Francuska) kod Prof Dr JeanBernardFlamenta, dugogodišnjeg predsednika Evropske Hernia Asocijacije.

Bio je podpredsednik Udruženja herniologa Srbije u periodu 2008-2009., a predsednik ovog udruženja u periodu 2009-2011., i član je naučnog odbora Udruženja herniologa Srbije u periodu 2011-do danas. . Predsednik je Udruženja za Ambulantnu Hirurgiju Srbije (Serbian Association for Ambulatory Surgery –SAAS) od 2014.godine do danas. Organizator je i instruktor mnogobrojnih regionalnih i domaćih work shopova iz oblasti hirurgije kila (“Preponske kile” Bar 2004., “Incizione kile” Pančevo 2005., “Incizione kile” Požarevac 2008., “Ambulantna hirurgija kila” Beograd 2008., “Hernia day” Sarajevo 2008., i Dileme i komplikacije u hirurgiji kila Beograd 2009.). Sa referisanim radovima prisutan je na Internacionalnim kongresima Evropske Hernija Asocijacije: 26. Internacionalni Kongres EHS Prag 2004., 27. Internacionalni Kongres EHSTorino 2005., 29. Internacionalni Kongres EHS Atina 2007., 30. Internacionalni Kongres EHS Sevilja 2008., 32. Internacionalni Kongres EHS Istambul 2010., 33. Internacionalni Kongres EHS Gent 2011., i 35. Internacionalni Kongres EHS Gdanjsk 2013., i 36 Internacionalni Kongres EHS Edinburg 2014 i 1st World Conference of Abdominal Wall Surgery Milan.2015.godine. Izlagao je svoje radove na Prvom Kongresu Herniologa Srbije Niš 2005., Prima Conferinta de Chirurgie Romano-Sarba Turnu Severin 2006., 2nd Serbian-Romanian Surgical Conference Kladovo 2007., 7th Congress of Croatian Association of Digestive Surgery Opatija-Rijeka 2007., 3rd Romanian-Serbian Surgical Conference Krajova 2008., Romanian National Surgery Congress Konstanca 2008., 4th Serbian-Romanian Surgical Conference Zrenjanin 2009., Rotterdam Interactive Congress (RICH) & Peritoneum and Surgery Society (PnS) Roterdam 2009., Symposium Diagnosis and Treatment of Abdominal Hernias Temišvar 2010., VI Congress of Hungarian Association for Ambulatory Surgery & Regional Meeting of the Group for Ambulatory Surgery in East and Central Europe  Budimpešta 2010., Drugi Kongres Herniologa Srbije Niš 2010., 5th Romanina-Serbian Surgical Conference Temišvar 2010., 6th Meeting of International Endohernia Society Beograd 2012., 10th International Congress of the International Association for Ambulatory Surgery (IAAS) Budimpešta 2013., 10th Congress of European-African Hepato Biliary Association Beograd 2013., 10th Congress of Croatian Association of Digestive Surgery Opatija-Rijeka 2013. Bio je pozivni predavač sa uvodnim predavanjem “Open parastomal hernia repair – componenets separation techniques, modified Rives sublay mesh technique or modified Sugarbaker intraperitneal mesh technique“ na sesiji Kontraverze u digestivnoj kirurgiji na 11th Congress of Croatian Association of Digestive Surgery Opatija Rijeka 13-16.05.2015. godine.

U okviru Kontinuirane medicinske edukacije bio je predavač na edukativnim seminarima: “Savremeni pristup u operativnom lečenju incizionih kila” Medicinski fakultet Niš 2005., “Savremeni pristup operativnom lečenju incizionih kila” Medicinski fakultet Novi Sad 2007., “Savremeni pristup operativnom lečenju ingvinalnih kila” Medicinski fakultet Novi Sad 2008., “Savremeni pristup operativnom lečenju incizionalnih kila” Medicinski fakultet Novi Sad 2008., i “Ambulantna hirurgija kila” Medicinski fakultet Novi Sad 2009. Bio je predavač na naučnom skupu Ambulantna hirurgija u abdominalnoj hirurgiji u Akademiji medicinskih nauka Srpskog lekarskog društva u Beogradu 2006., i na naučnom skupu Mini-invazivne procedure u hirurgiji u Akademiji medicinskih nauka Srpskog lekarskog društva u Beogradu 2012. Bio je predavač na postgraduate course Adriatic Conference for Endoscopic Surgery Dubrovnik 2009., symposium Adriatic Conference for Endoscopic Surgery Dubrovnik 2009., i na poslijediplomskom tečaju trajne izobrazbe liječnika 1. kategorije Suvremena kirurgija kila trbušnog zida na SveučilištuJosipJurjaStrossmayer, Medicinski fakultet u Osijeku 2010.

Dr Žuvela do sada ima 202 publikacije, jedno poglavlje u knjizi nacionalnog značaja i jedno poglavlje u udžbeniku nacionalnog značaja. Šesnaest radova je štampano u celini u časopisima indeksiranim u Current Contentsu (CC) ili Science Citation Index-u (SCI), 1 rad štampan kao letter, short note u časopisu indeksiranom u CC ili SCI, 20 radova je publikovano u časopisima indeksiranim u Medlineu, a 4 rada je štampano u celini u internacionalnim i nacionalnim časopisima koji nisu indeksirani u navedenim bazama podataka. Dr Marinko Žuvela ima 4 rada štampana u celini u zbornicima internacionalnih skupova i 19 radova štampanih u celini u zbornicima nacionalnih skupova. Dr Marinko Žuvela ima 92 rada štampana u obliku izvoda u zbornicima internacionalnih skupova i 42 rada štampana u obliku izvoda u zbornicima nacionalnih skupova..

Prof dr Marinko Žuvela u svom hirurškom radu primenjuje najmodernije otvorene tehnike sa ili bez primene protetskih implanta za rešavanje svih vrsta kila prednje-bočnog trbušnog zida (preponske ingvinalne i femoralne, pupčane, epigastrične, Spigelove i incizione). Većinu operacija izvodi u lokalnoj anesteziji po principima ambulantne hirurgije (bolesnik napušta bolnicu nekoliko sati nakon operacije) na osnovu preporuka Evropske Hernija Asocijacije. Veće kile operiše u opštoj anesteziji Rives-sublay tehnikom ili različitim tehnikama komponentne separacije. Takodje se bavi lečenjem najtežih postoperativnih komplikacija nakon operacije kile kao što je hronični bol, infekcija mrežice ili višestruki recidiv kile.

SPISAK RADOVA IZ OBLASTI HIRURGIJA KILA

Rad u časopisu koji je indeksiran u Current Contentsu (CC) ili Science Citation Index-u (SCI)

 1. Žuvela M, Antić A, Bajec Dj, Radenković D, Petrović M, Galun D, Palibrk I, Djurić A, Stojković M, Milovanović J, Milovanović A, Šaranović Dj, Artiko V, Šobić D, Obradović V. Diagnosis of mesh infection after abdominal wall hernia surgery – role of radionuclide methods. Hepato-Gastroenetrology 2011; 58:1-6.
 1. Žuvela M, Krivokapić Z, Galun D, Marković V. Rare late mesh complications following inguinal prolene hernia system hernioplasty: report of three cases. Surg Today 2012;42(12):1253.
 1. Žuvela M, Milićević M, Galun D, Djurić-Stefanović A, Bulajić P, Palibrk I. Spigelian hernia repair as a day-case procedure. Hernia 2013 Aug; 17 (4):483-6.
 2. Žuvela M, Galun D, Djurić-Stefanović A, Palibrk I, Petrović M, Milićević M. Central rupture and bulging of low-weight polypropylene mesh following recurrent incisional sublay hernioplasty. Hernia 2014 Feb;18 (1):138-40.

Later, short note u časopisu indeksiranom u CC ili SCI

 1. Žuvela M, Antić A, Milorad Petrović M, Kerkez  M, Aleksandar Milovanović A, Obradović V. 99mTc-antigranulocyte antibody scintiscan versus computed tomography and ultrasound in the detection of silent mesh infection of the abdominal wall. Hell J Nucl Med 2011 May-Aug;14(2):181-183.

Rad u časopisu koji je uključen u bazu podataka MEDLINE

 1. Žuvela M, Milićević M, Lekić N, Ražnatović Z, Palibrk I, Bulajić P, Petrović M, Basarić D, Galun D. Rivesova tehnika (Direktan ingvinalni pristup) u rešavanju velikih ingvinoskrotalnih i recidivantnih kila. Acta Chir Iugosl 2003;50(2):37-48.
 1. Žuvela M, Milićević M, Galun D, Bulajić P, Ražnatović Z,  Lekić N, Basarić D,  Palibrk I, Petrović M. Modifikovana Rivesova tehnika u tretmanu recidivantnih ingvinalnih kila. Acta Chir Iugosl 2003;50(4):53-67.
 1. Žuvela M, Milićević M, Galun D, Lekić N, Basarić D, Tomić D, Petrović M, Palibrk I.  Infekcija u hirurgiji kila. Acta Chir Iugosl 2005;52(1):9-26.
 1. Žuvela M, Milićević M, Galun D, Lekić N, Bulajić P, Ražnatović Z, Basarić D, Radak V, Palibrk I, Barović S, Petrović M. Ambulantna hirurgija umbilikalnih, epigastričnih i malih incizionih kila: otvorena preperitonealna »flat mesh tehnika« u lokalnoj anesteziji. Acta Chir Iugosl 2006;53(1):29-34.
 1. Djurić-Stefanović A, Šaranović D, Ivanović A, Mašulović D, Žuvela M, Bjelović M, Peško P. The accuracy of ultrasonography in classification of groin hernias according to the criteria of the unified classification system. Hernia 2008;12:395-400.
 1. Žuvela M. The modified Lichtenstein technique for complex inguinal hernia repair – How I do it. Acta Chir Iugosl 2011; 58(1):15-28.

 

Ceo rad u zborniku nacionalnog skupa

 1. Žuvela M. Infekcija proteze u hirurgiji incizionih kila. Savremeni pristup operativnom lečenju incizionih kila 2. Novi Sad, 30.05.2007:149-177.
 1. Žuvela M. Kompleksna preponska kila – modifikovana Rivesova tehnika. Savremeni pristup operativnom lečenju ingvinalnih kila 3. Novi Sad, april 2008:177-198.
 1. Žuvela M. Hirurgija umbilikalnih i epigastričnih kila. Savremeni pristup operativnom lečenju incizionih kila 3. Novi Sad, maj 2008:112-147.
 1. Žuvela M. Operativne tehnike u lečenju umbilikalnih i epigastričnih kila. Ambulantna hirurgija kila. Novi Sad, oktobar 2009:89-111.

 

Izvod u zborniku medjunarodnog skupa

 1. Žuvela M, Milićević M, Bulajić P, Lekić N, Basarić D, Galun D. Modified Rives technique in the management of recurrent inguinal hernias.    26th International Congress of the European Hernia Society – Hernia recurrence, Prague, 29.Aprile – 1.May 2004. Book of Abstracts 2004(Suppl): P160.
 1. Žuvela M, Milićević M, Galun D, Ražnatović Z, Lekić N, Bulajić P, Basarić D, Palibrk I, Petrović M. The modified Rives technique in the management of giant inguinoscrotal and recurrent inguinal hernias. International Confenenze United by the Sea, Chieti – Pescara, 19-21 May 2005. Book of abstracts.
 1. Žuvela M, Milićević M, Galun D, Ražnatović Z, Lekić N, Bulajić P, Basarić D, Palibrk I, Petrović M. The modified Rives tehnique in the management of giant inguinoscrotal hernias (Video). International Surgical Week –ISW 2005, Durban, 21-25 August 2005, Book of abstracts
 1. Žuvela M, Milićević M, Galun D, Ražnatović Z, Lekić N, Bulajić P, Basarić D, Palibrk I, Petrović M. The modified Rives technique in the management of complex inguinal hernias. International Surgical Week –ISW 2005, Durban, 21-25 August 2005, Book of abstracts.
 1. Žuvela M, Milićević M, Galun D, Ražnatović Z, Lekić N, Bulajić P, Basarić D, Palibrk I, Petrović M. The modified Rives technique in the management of complex inguinal hernias. 27 th International Congress of the European Hernia society, Turin, Italy, 1-3 Decembar 2005, Abstract Book, Hernia 2005;9(special issue):SI61-SI62.
 1. Milićević M, Žuvela M, Galun D, Ražnatović Z, Bulajić P, Lekić N, Basarić D, Petrović M Palibrk I. Rives technique (sublay) in the management of major incisional hernias. 27 th International Congress of the European Hernia society, Turin, Italy, 1-3 Decembar 2005, Abstract Book, Hernia 2005;9(special issue):SI54.
 1. Žuvela M, Milićević M, Galun D, Ražnatović Z, Lekić N, Bulajić P, Basarić D, Palibrk I, Petrović M. Open preperitoneal mesh technique in the management of the umbilical, epigastric and small incisional hernias. 27 th International Congress of the European Hernia society, Turin, Italy, 1-3 Decembar 2005, Abstract Book, Hernia 2005;9(special issue):SI41-SI42.
 1. Žuvela M, Milićević M, Galun D, Bulalić P, Lekić N, Basarić D, Palibrk I, Barović S. Open preperitoneal flat mesh repair of umbilical, epigastric and small incisional hernias as a day case using local anaesthesia. Prima conferentia Romano-Serba de chirurgie. Clasic si modern in chirurgia generala, Drobeta Turnu-Severin 17-19 Noiembrie 2006, Rezumate:10-11.
 1. Žuvela M, Milićević M, Galun D, Bulalić P, Raznatović Z, Lekić N, Basarić D, Palibrk I. Giant recurrent inguino-scrotal hernia – a modified Rives technique performed through the direct inguinal approach id the tehnique of choice. 29 th International Congress of the European Hernia Society, Athens, Greece, 6-9 May 2007, Abstract Book : 44(20).
 1. Galun D, Milićević M, Bulalić P, Ražnatović Z, Lekić N, Basarić D, Palibrk I, Žuvela M. Day case surgery for groin hernia – the Lichtenstein technique in local anesthesia.  29 th International Congress of the European Hernia Society, Athens, Greece, 6-9 May 2007, Abstract Book :45(21).
 1. Žuvela M, Milićević M, Galun D, Bulalić P, Raznatović Z, Lekić N, Basarić D, Palibrk I. Day case surgery of umbilical, epigastric and small incisional hernias – open preperitoneal flat mesh repair under local anesthesia. 29 th International Congress of the European Hernia Society, Athens, Greece, 6-9 May 2007, Abstract Book :111(P84).
 1. Žuvela M, Milićević M, Galun D, Bulalić P, Raznatović Z, Lekić N, Basarić D, Barović S, Palibrk I. Mayor incisional abdominal wall defects with infection – is the componenets separation technique by Ramirez a solution? 29 th International Congress of the European Hernia Society, Athens, Greece, 6-9 May 2007, Abstract Book : 111(P85).
 1. Galun D, Milićević M, Bulalić P, Raznatović Z, Lekić N, Basarić D, Barović S, Žuvela M. Is the sublay repair a technique of choice for major incisional hernias on any location? 29 th International Congress of the European Hernia Society, Athens, Greece, 6-9 May 2007, Abstract Book :112 (P86).
 1. Galun D, Milićević M, Bulalić P, Lekić N, Basarić D, Palibrk I, Žuvela M. Da li je sublay tehnika metoda izbora u rješavanju velikih incizionih kila bilo koje lokalizacije? 7 Kongres Hrvatskog društva za digestivnu kirurgiju, Opatija/Rijeka, 16-19 Svibanj 2007, Knjiga sažetaka :119.
 1. Žuvela M, Milićević M, Galun D, Raznatović Z, Basarić D, Palibrk I, Djurić T, Milanović A. Što sa kompleksnim preponskim kilama – da li je modificirana Rivesova tehnika rješenje? 7 Kongres Hrvatskog društva za digestivnu kirurgiju, Opatija/Rijeka, 16-19 Svibanj 2007, Knjiga sažetaka :103.
 1. Galun D, Milićević M, Lekić N, Basarić D, Palibrk I, Barović S, Žuvela M. Ambulantna kirurgija preponskih kila – Lichtenstein tehnika u lokalnoj anesteziji. 7 Kongres Hrvatskog društva za digestivnu kirurgiju, Opatija/Rijeka, 16-19 Svibanj 2007, Knjiga sažetaka :96.
 1. Žuvela M, Milićević M, Galun D, Bulalić P, Lekić N, Basarić D, Palibrk I, Barović S. Jednodnevna kirurgija umbilikalnih, epigastričnih i malih incizionih kila – otvorena preperitonealna flat mesh tehnika u lokalnoj anesteziji. 7 Kongres Hrvatskog društva za digestivnu kirurgiju, Opatija/Rijeka, 16-19 Svibanj 2007, Knjiga sažetaka :160.
 1. Žuvela M, Milićević M, Galun D, Basarić D, Raznatović Z, Barović S, Palibrk I. Kako rješiti veliki kontaminirani defekt trbušnog zida – da li je Ramirezova tehnika komponentne separacije? 7 Kongres Hrvatskog društva za digestivnu kirurgiju, Opatija/Rijeka, 16-19 Svibanj 2007, Knjiga sažetaka :159.
 1. Žuvela M, Milićević M, Galun D, Bulalić P, Ražnatović Z, Lekić N, Basarić D, Palibrk I, Barović S, Milanović A. How to solve complex groin hernia – is the modified Rives technique performed through direct inguinal approach a solution ? Second International Conference of Serbian and Romanian Surgeons, Kladovo 15-17 November 2007, Book of abstract :50-51.
 1. Žuvela M, Milićević M, Galun D, Bulajić P, Lekić N, Basarić D, Palibrk I, Barović S. The modified components separation technique – one stage solution for contaminated major midline and transrectal abdominal wall defects. 30 th International Congress of the European Hernia Society, Sevilla, Spain, 7-10 May 2008, Abstract Book :101 (89).
 1. Žuvela M, Milićević M, Galun D, Bulajić P, Lekić N, Basarić D, Palibrk I. Incisional hernia surgery as a day case procedure. 30 th International Congress of the European Hernia Society, Sevilla, Spain, 7-10 May 2008, Abstract Book :315 (P202 87).
 1. Galun D, Milićević M, Bulajić P, Lekić N, Basarić D, Palibrk I, Barović S Žuvela M. Groin, umbilical, epigastric and spigelian hernias as a day case surgery. 30 th International Congress of the European Hernia Society, Sevilla, Spain, 7-10 May 2008, Abstract Book :120 (88).
 1. Žuvela M, Milićević M, Galun D, Bulajić P, Lekić N, Basarić D, Palibrk I, Barović S. The modified components separation technique – a procedure of choice for contaminated major midline and transrectal abdominal wall defects. Rezumate Congresul Nationale de Chirurgie editia a XXIV-a, Romania, Eforie Nord 4-7 iunie 2008, Vol 103, Suplement 1:S133.
 1. Žuvela M, Galun D, Milićević M, Lekić N, Bulajić P, Ražnatović Z, Basarić D, Palibrk I, Barović S, Petrović M. Ambulatory surgery of incisional hernias – “Open preperitoneal flat mesh technique” under local anaesthesia. 3rd Romanian – Serbian Surgical Conference, Actualities and new frontiers in general surgery, Craiova 6-8 Noiembrie 2008, Abstracts booklet: 21-22.
 1. Galun D, Milićević M, Lekić N, Bulajić P, Ražnatović Z, Basarić D, Palibrk I, Barović S, Petrović M, Žuvela M. Is the Rives sublay repair a technique of choice in the management of major incisional hernias of any location? 3rd Romanian – Serbian Surgical Conference, Actualities and new frontiers in general surgery, Craiova 6-8 Noiembrie 2008, Abstracts booklet: 23-24.
 1. Galun D, Žuvela M, Djurić-Stefanović A, Milićević M, Bulajić P, Basarić D, Palibrk I. Spigelian hernia repair as a day case procedure.  4th Joint Hernia Meeting, Joint Meeting of the AHS and EHS, Berlin 9-12 September 2009, Hernia 2009;13/Suppl 1:P75:S97.
 1. Antić A, Žuvela M. Ramirez vs Rives sublay technique in treatment of large incisional midline hernias. 4th Serbian – Romanian Conference, Actualities and new frontiers in general surgery, Zrenjanin 18-20 November 2009, Book of abstract :68-69.
 1. Galun D, Djurić-Stefanović A, Milićević M, Bulajić P, Basarić D, palibrk I, barović S, Žuvela M. Ambulatory surgery of Spigelian hernias. 4th Serbian – Romanian Conference, Actualities and new frontiers in general surgery, Zrenjanin 18-20 November 2009, Book of abstract :70-71.
 1. Žuvela M, Galun D, Milićević M, Djurić-Stafenović A, Bulajić P, Basarić D, Palibrk I, Barović S. Simultaneous repair of hernias at different sites in ambulatory settings. 4th Serbian – Romanian Conference, Actualities and new frontiers in general surgery, Zrenjanin 18-20 November 2009, Book of abstract :71.
 1. GalunD, Žuvela M. Ambulatory surgery of ventral hernias – “The open preperitoneal flat mesh technique” under local anesthesia. VI.Congress of the Hungarian Association for Ambulatory Surgery & II Regional Meeting of the Group for Ambulatory Surgery in East and Central Europe, Budapest 15-17 April 2010, Book of abstract : 15.
 1. Žuvela M, Galun D. Simultaneous repair two or more hernias at different sites in ambulatory conditions. VI.Congress of the Hungarian Association for Ambulatory Surgery & II Regional Meeting of the Group for Ambulatory Surgery in East and Central Europe, Budapest 15-17 April 2010, Book of abstract : 16.
 1. Galun D, Milićević M, Basarić D, Djurić-Stefanović A, Bulajić P, Žuvela M. Surgical treatment of inguinodynia – Triple neurectomy. 32 nd International Congress of the European Hernia Society, Istanbul, Turkey 6-9 October 2010, Hernia 2010;14/Suppl 1:S23 (OP-31), Abstract Book.
 1. Žuvela M, Krivokapić Z, Marković V, Galun D. Rare late mesh complications following Prolene Hernia System inguinal hernia repair. 32 nd International Congress of the European Hernia Society, Istanbul, Turkey 6-9 October 2010, Hernia 2010;14/Suppl 1:S35 (OP-66), Abstract Book.
 1. Galun D, Milićević M, Basarić D, Bulajić P, Palibrk I, Žuvela M. Ambulatory surgery  of ventral and incisional hernias. 32 nd International Congress of the European Hernia Society, Istanbul, Turkey 6-9 October 2010, Hernia 2010;14/Suppl 1:S40-41 (OP-84), Abstract Book.
 1. Žuvela M, Galun D, Milićević M, Bulajić P, Basarić D, Palibrk I. Possible solution for complex abdominal wall defects – various components separation techniques with or without nonresorbable mesh hernia repairs. 32 nd International Congress of the European Hernia Society, Istanbul, Turkey 6-9 October 2010, Hernia 2010;14/Suppl 1:S51-52 (ESP-14), Abstract Book.
 1. Galun D, Milićević M, Basarić D, Bulajić P, Palibrk I, Bogdanović A, Žuvela M. Surgical therapy of inguinodinia – “tripple neurectomy”. 5-th Romanian-Serbian Surgical Conference, Timisoara, Romania, 25-26 November 2010, Abstract book : 27.
 1. Galun D, Milićević M, Bulajić P, Basarić D, Palibrk I, Žuvela M. Delayed and late mesh infections after inguinal hernia repair. 33 nd International Congress of the European Hernia Society, Ghent, Belgium 10-13 May, 2011, Hernia 2011;15/Suppl 2:S50 (P-040), Abstract Book.
 1. Antić A, Galun D, Žuvela M. Components separation technique, Maas modification vs Rives sublay technique in the treatment of large incisional midline hernias. 33 nd International Congress of the European Hernia Society, Ghent, Belgium 10-13 May, 2011, Hernia 2011;15/Suppl 2:S52 (P-047), Abstract Book.
 1. Žuvela M, Milićević M, Galun D, Palibrk I, Bulajić P, Basarić D, Bogdanović A, Milenković M, Djukanović M, Bidžić N, Miljković B. Eventration – complex abdominal wall defect. Congresul National de Chirurgie, editia XXVI, 23-26 mai 2012, Timisoara, Romania, Scientific Abstracts.
 1. Bogdanović A, Galun D, Krivokapić Z, Žuvela M. Delayed intestinal complications following Prolene Hernia System inguinal hernioplasty. Congresul National de Chirurgie, editia XXVI, 23-26 mai 2012, Timisoara, Romania, Scientific Abstracts.
 1. Galun D, Milićević M, Palibrk I, Bulajić P, Basarić D, Bidžić N, Petrović M, Žuvela M. Ambulatory surgery of abdominal wall hernias. Congresul National de Chirurgie, editia XXVI, 23-26 mai 2012, Timisoara, Romania, Scientific Abstracts.
 1. PetrovićJ, Žuvela M, Bržogić J, Krivokapić Z. Surgical solution of an anterior abdominal wall and parastomal hernia after the complication of surgery with end colostomy – report of a case. 8th Biannual International Symposyium of Coloproctology, October 11-13, 2012. Belgrade, Serbia. Abstract book P 35.
 1. Žuvela M, Galun D, Milićević M, Basarić D, Bidžić N, Perović J. Ambulatory surgery of abdominal wall hernias. IAAS 10th International Congress on Ambulatory Surgery, Budapest, Hungary, 5-8 May, 2013. Abstract book P 87.
 1. Žuvela M, Galun D, Djurić-Stefanović A, Palibrk I, Petrović M, Milićević M. Central rupture and bulging of low-weight polypropylene mesh following incisional sublay hernioplasty. 35th International Congress of the European Hernia Society, Gdansk, Poland, May 12-15, 2013. Hernia 2013 17/Suppl 2 Abstract book  O65 S20-S21.
 1. Žuvela M, Milićević M, Galun D, Palibrk I, Basarić D, Bogdanović A, Veličković J, Milenković M, Djukanović M, Bidžić N, Miljković B. Eventration – complex abdominal wall defect. 35th International Congress of the European Hernia Society, Gdansk, Poland, May 12-15, 2013. Hernia 2013 17/Suppl 2 Abstract book  O73 S23.
 1. Žuvela M, Terzić M, Galun D, Micev M, Šaranović Dj, Milićević M. Extragenital primary Muller’s carcinosarcoma in the incisional abdominal wall hernia: full ticjness of the abdominal wall resection and reconstruction with modified components separation technique. 35th International Congress of the European Hernia Society, Gdansk, Poland, May 12-15, 2013. Hernia 2013 17/Suppl 2 Abstract book  P072 S54.
 1. Žuvela M, Galun D, Milićević M, Palibrk I, Basarić D, Bogdanović A, Veličković J, Nenadić B, Milenković M, Djukanović M, Bidžić N, miljković B, Hajdarević S. Surgery of ventral and incisional hernias – laparoscopic vs open approach ? 10th Congress of the Croatian Association of Digestive Surgery with international participation, Opatija/Rijeka, Croatia, June 12-15, 2013. Acta Chirurgica Croatica 2013 10/Suppl 1 Book of Abstracts : 23.
 2. Žuvela M, Galun D, Palibrk I, Veličković J, Nenadić B, Milenković M, Djukanović M, Bogdanović A, Bidžić N, Miljković B, Janjić N, Sumrak S, Jakovljević J, Milićević M. Inguinal eventration – Rives technique performed throught direct inguinal approach with or without components separation technique. 36th International Congress of the European Hernia Society, Edinburgh, Scotland, May 29-31, 2014. Hernia 2014 18/Suppl 2 Abstract book  O64 S47.
 3. Žuvela M. Ambulatory surgery of abdominal wall hernias – Ten years of experience. 36th International Congress of the European Hernia Society, Edinburgh, Scotland, May 29-31, 2014. Hernia 2014 18/Suppl 2 Abstract book P62 S78.
 4. Žuvela M, Galun D. Complex subcostal abdominal wall defect – Three variations of components separation technique combined in one procedure. 36th International Congress of the European Hernia Society, Edinburgh, Scotland, May 29-31, 2014. Hernia 2014 18/Suppl 2 Abstract book  P106 S95
 5. Žuvela M, Galun D, Palibrk I, Veličković J, Nenadić B, Milenković M, Djukanović M, Basarić D, Bogdanović A, Bidžić N, Miljković B, Janjić N, Sumrak S, Milićević M. How to prevent intraabdominal hypertension and postoperative compartment syndrome following incisional or ventral repair and acute wound bursting – Various techniques of components separation with mesh augmentation. 36th International Congress of the European Hernia Society, Edinburgh, Scotland, May 29-31, 2014. Hernia 2014 18/Suppl 2 Abstract book  P136 S105.

Izvod u zborniku nacionalnog skupa

 1. Žuvela M, Milićević M, Galun D, Ražnatović Z, Lekić N, Bulajić P, Basarić D, Palibrk I, Petrović M. Modifikovana Rivesova tehnika u tretmanu kompleksnih preponskih kila. Zbornik rezimea radova I Kongresa herniologa Srbije i Crne Gore, Niška banja 29.09-01.10.2005:2.
 1. Žuvela M, Milićević M, Galun D, Ražnatović Z, Lekić N, Bulajić P, Basarić D, Palibrk I, Petrović M. Ambulantna hirurgija: umbilikalne, epigastrične i male incisione kile. Zbornik rezimea radova I Kongresa herniologa Srbije i Crne Gore, Niška banja 29.09-01.10.2005:9.
 1. Galun D, Milićević M, Ražnatović Z, Lekić N, Bulajić P, Basarić D, Palibrk I, Petrović M, Žuvela M. Rives-ova tehnika (Sublay) u tretmanu velikih incisionih kila. Zbornik rezimea radova I Kongresa herniologa Srbije i Crne Gore, Niška banja 29.09-01.10.2005:38.
 1. Žuvela M, Galun D, Milićević M, Bulajić P, Basarić D, Palibrk I, Barović S, Djurić-Stefanović A. Various modifications of components separation technique in the treatment of complex  abdominal wall defects. Knjiga abstrakata II Kongresa herniologa Srbije, Niška banja 13-15 maj 2010:12.
 1. Žuvela M, Galun D, Milićević M, Basarić D, Bulajić P, Palibrk I, Djurić-Stefanović A, Barović S. Ambulatory surgery of ventral and incisional hernias „The open preperitoneal flat mesh technique“ under local anesthesia. Knjiga abstrakata II Kongresa herniologa Srbije, Niška banja 13-15 maj 2010:34.
 1. Basarić D, Milićević M, Galun D, Djurić-Stefanović A, Bulajić P, Palibrk I, Barović S Žuvela M. „A day case“ surgery of spigelian hernias. Knjiga abstrakata II Kongresa herniologa Srbije, Niška banja 13-15 maj 2010:35.
 1. Antić A, Matić S, Bogdanović A, Žuvela M. Komparacije tehnike komponentne separacije i Rives-sublay tehnike u lečenju velikih nekontaminiranih defekata trbušnog zida. Knjiga abstrakata II Kongresa herniologa Srbije, Niška banja 13-15 maj 2010:49.
 1. Djurić-Stefanović A, Šaranović Dj, Žuvela M. The accuracy of ultrasonography in classification of groin hernias according to the criterions of the unified classification system. Knjiga abstrakata II Kongresa herniologa Srbije, Niška banja 13-15 maj 2010:59.
 1. Žuvela M, Krivokapić Z, Marković V, Galun D. Rare late complications following PHS inguinal hernia repair. Knjiga abstrakata II Kongresa herniologa Srbije, Niška banja 13-15. Maj 2010:72.
 1. Galun D, Milićević M, Basarić D, Djurić-Stefanović A, Bulajić P, Palibrk I, Barović S, Žuvela M. Inguinodinioa – surgical treatment. Knjiga abstrakata II Kongresa herniologa Srbije, Niška banja 13-15. Maj 2010:79.
 1. Žuvela M, Abdula M, Stokuća K, randjelović G, Vardić S, Boćanin G, Blagojević M. Simultana reparacija 2 ili više kila različite lokalizacije u ambulantnim uslovima. Knjiga abstrakata II Kongresa herniologa Srbije, Niška banja 13-15. Maj 2010:101.

 

Knjige, udžbenici , praktikumi

 1. Žuvela M. Kile trbušnog zida. Hirurgija, Udžbenik za studente medicine, Medicinski fakultet beograd, CIBID 2008: 156-166.
Pozovi Kliniku